درباره من

مهدی محمدی

مدرس دانش رایانه

کارشناسی‌ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش نرم‌افزار

با بیش از 24 سال پیشینه در آموزش دانش رایانه و برنامه‌نویسی

دلبستگی‌های من

رایانه
کیاناد
نوشتار
پاتوپ
فرتورگری
نگارگری رایانه‌ای
رخشاره
آهنگ

ورزه‌های من

آموزش دانش رایانه

آموزش مهندسی نرم‌افزار، الگوریتم، روندنما و برنامه‌نویسی

ساخت وبگاه

پیاده‌سازی و ساخت وبگاه‌های گوناگون

آموزش آموزه‌های هنرستانی

آموزه‌های رشته‌های رایانه در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش

فرتورگری

فرتورگری در زمینه‌های صنعتی، کیاناد و...

درباره من

مهدی محمدی

مدرس دانش رایانه

کارشناسی‌ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش نرم‌افزار

با بیش از 24 سال پیشینه در آموزش دانش رایانه و برنامه‌نویسی

دلبستگی‌های من

رایانه
کیاناد
نوشتار
پاتوپ
فرتورگری
نگارگری رایانه‌ای
رخشاره
آهنگ

ورزه‌های من

آموزش دانش رایانه

آموزش مهندسی نرم‌افزار، الگوریتم، روندنما و برنامه‌نویسی

ساخت وبگاه

پیاده‌سازی و ساخت وبگاه‌های گوناگون

آموزش آموزه‌های هنرستانی

آموزه‌های رشته‌های رایانه در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش

فرتورگری

فرتورگری در زمینه‌های صنعتی، کیاناد و...