درباره من

مهدی محمدی

آموختار دانش رایانه

فرا کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش نرم‌افزار

با بیش از 24 سال پیشینه در آموزش دانش رایانه و برنامه‌نویسی

دلبستگی‌های من

رایانه
کیاناد
نوشتار
پاتوپ
فرتورگری
نگارگری رایانه‌ای
رخشاره
آهنگ

ورزه‌های من

آموزش دانش رایانه

آموزش مهندسی نرم‌افزار، الگوریتم، روندنما و برنامه‌نویسی

ساخت وبگاه

پیاده‌سازی و ساخت وبگاه‌های گوناگون

آموزش آموزه‌های هنرستانی

آموزه‌های رشته‌های رایانه در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش

فرتورگری

فرتورگری در زمینه‌های صنعتی، کیاناد و...