پیشینه

پیشینه کاری

آموختار دانش رایانه

1373 - تا کنون | آموزش و پرورش

آموزش دانش رایانه در هنرستان‌ها

آموزه‌های دانش فنی پایه رایانه، برنامه‌نویسی، وبنگاری، نقشه‌کشی با Auotocad، نگارگری با Illustrator، Corel Draw، Photoshop و...

آموزش دوره‌های ICDL و ضمن خدمت فرهنگیان

ساخت آموزه‌های الکترونیکی

ساخت و پیاده‌سازی وبگاه

- |

ساخت و پیاده‌سازی وبگاه‌های گوناگون

نگارگری رایانه‌ای

- |

گرافیک کامپیوتری

نگارگری لوگو، پوستر بنر و...

پیشینه آموزشی

فراکارشناسی مهندسی کامپیوتر

- |

گرایش نرم‌افزار

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

- |

گرایش نرم‌افزار

ورزه‌ها

آموزش دانش رایانه

90%

طراحی وب سایت

85%

گرافیک

90%

پیشینه

پیشینه کاری

آموختار دانش رایانه

1373 - تا کنون | آموزش و پرورش

آموزش دانش رایانه در هنرستان‌ها

آموزه‌های دانش فنی پایه رایانه، برنامه‌نویسی، وبنگاری، نقشه‌کشی با Auotocad، نگارگری با Illustrator، Corel Draw، Photoshop و...

آموزش دوره‌های ICDL و ضمن خدمت فرهنگیان

ساخت آموزه‌های الکترونیکی

ساخت و پیاده‌سازی وبگاه

- |

ساخت و پیاده‌سازی وبگاه‌های گوناگون

نگارگری رایانه‌ای

- |

گرافیک کامپیوتری

نگارگری لوگو، پوستر بنر و...

پیشینه آموزشی

فراکارشناسی مهندسی کامپیوتر

- |

گرایش نرم‌افزار

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

- |

گرایش نرم‌افزار

ورزه‌ها

آموزش دانش رایانه

90%

طراحی وب سایت

85%

گرافیک

90%